שאלות ותשובות

תפריט

מהן האופציות שניתנו?

האופציות שניתנו הינן הטבה חסרת סיכון מחד ובעלת הזדמנות כספית מאידך.
רווח בעל האופציה נקבע בהתאם למחיר המניה של החברה בבורסה. האופציות שניתנו בהסכם אינן מצריכות תוספת כסף בגין מימושן למניות.
אם מחיר המניה יהיה גבוה ממחיר המימוש של האופציה שניתנה, כי אז יווצר למחזיק האופציה רווח בש"ח. ככל שהפער יגדל כך הרווח יגדל.

דוגמא: אם קיבלתי 1,000 אופציות לפי מחיר מימוש של 15 ₪ למניה.
וביום המימוש (ומכירת המניה) מחיר המניה יהיה 25 ₪.
חישוב שווי האופציות שלי ביום המימוש: 25-15=10*1000 ₪ = 10,000 ₪
1,000 האופציות שלי שוות ביום המימוש: 10,000 ₪
חשוב לדעת כי מימוש אופציות מוגבל בזמן ראה "תאריכי פקיעה" בהמשך.
אופציות שלא הבשילו במועד סיום יחסי עובד-מעביד – יפקעו.
מחיר מכירה של מניה בבורסה אינו מובטח והוא תלוי בשוק ההון בלבד.

מהן יחידות מניה חסומות או RSU (Restricted Share Units) ?

הסבר קצר על RSU (יחידות מניה חסומות) שברשותך
RSU (יחידות מניה חסומות) שניתנו הינן הטבה כספית ברורה שהיקפה מותנה במחיר המניה של החברה.
ככל שמחיר המניה יהיה גבוה כך יגדל הרווח. ה-RSU הופכת למניה רגילה במועד ההבשלה.
חשוב לדעת! בכל מקרה שבו למחיר המניה יהיה ערך חיובי, יהיה שווי כספי לRSU שקיבלת.
RSU שלא הבשילו למניות רגילות במועד סיום יחסי עובד-מעביד - יפקעו.

אז איך אני מרוויח?

במועד מכירת המניות הנובעות ממימוש האופציה או הנובעות מהבשלת המניה החסומה, הרווחיות שלך נקבעת באופן הבא: ככל שמחיר המניה בבורסה יהיה גבוה ממחיר המימוש של האופציה שקיבלת, כך גם הרווח שלך יגדל. לגבי RSU - ככל שמחיר המניה יגדל, הרווח שלך יגדל.

אם לעובד 1,000 מניות במועד ההבשלה, העובד יוכל לקבל עבור המניות שימכור : 1,000 מניות כפול 25 ₪ = 25,000 ₪. העובד יוכל לממש רווח זה בניכוי מס ועלויות עסקה (אם ימכור את המניות באותו מועד).

מחיר מכירה של מניה בבורסה אינו מובטח והוא תלוי בשוק ההון בלבד.

איך ומתי מממשים את הרווחים?

האופציות ויחידות המניה החסומות שברשותך ניתנו על פי התכנית: Share Incentive Plan 2015 של החברה ובהתאם ובכפוף לתוכנית.
על פי ההסכם יחידות המניה החסומות והאופציות יבשילו ב-4 מנות זהות.
לאחר שמנת אופציות מבשילה ניתן לממש אותה מרגע ההבשלה ועד לשנה (12 חודשים) מתאריך ההבשלה, זאת למעט המנה הראשונה בלבד שניתן לממשה במשך 18 חודשים מיום ההבשלה.
לאחר שמנת RSU (יחידות מניה חסומות) מבשילה היא הופכת למניות רגילות (נכס לכל דבר).
חשוב לציין כי אין צורך בתקופת מימוש נוספת ל-RSU (יחידת מניה חסומה) שהפכה למניה רגילה.
ככל שמחיר המניה בבורסה ביום המימוש גבוה יותר כך הרווח גבוה יותר.

תאריך ההבשלה למניות
ואופציות
כמות שניתן
לממש
התקופה שניתן לממש
את האופציות לאחר יום ההבשלה
מנה 1 12 חודשים ממועד ההקצאה 25% 18 חודשים
מנה 2 24 חודשים ממועד ההקצאה 25% 12 חודשים
מנה 3 36 חודשים ממועד ההקצאה 25% 12 חודשים
מנה 4 48 חודשים ממועד ההקצאה 25% 12 חודשים

** מועד ההקצאה – מועד בו יושלמו ההליכים הנדרשים לפי ההסכם ותוכנית Share Incentive Plan 2015
** ה-RSU יהפכו באופן אוטומטי למניות רגילות בתאריך ההבשלה – אין צורך בתקופת מימוש נוספת

מה יבטיח לנו שנקבל את תוספת השכר שהובטחה ל-2020?

על פי ההסכם תוספת השכר שעתידה להיות משולמת בפברואר 2020 תשולם לאחר שהדוחות השנתיים של החברה יצביעו על רווח נקי שנתי של יותר מ-6 מלש"ח. התוספת תישא ריבית שנתית של 3% מפברואר 2020 ועד למועד תשלומה בפועל.

* לתוספת 2020 יהיו זכאים העובדים אשר ביום 31.12.2019 השלימו 18 חודשי עבודה ושבמועד בו תשולם התוספת יעבדו בחברה.

בנוסף, הפחתות השכר של המנכ"ל, הסמנכלי"ם וחברי דירקטוריון לא יועלו עד לתשלום תוספת השכר לעובדים.

האם צפויים פיטורי התייעלות?

הסכמנו על שקט תעשייתי ואי בקשה לביצוע פיטורי התייעלות. החל מחודש אפריל 2019 ובמשך לכל הפחות 24 חודשים לא תבקש החברה לבצע פיטורי התייעלות של עובדים קבועים, למעט אם תיקלע לקובננטים פיננסים שמאפיינים הרעה קיצונית במצב החברה.

מה חשיבות הקמת הועדה המיוחדת צמודת הדירקטוריון?

לראשונה במשק! בחברה עסקית תוקם ועדה מיוחדת שמטרתה למסד דיון שוטף ומעמיק בין ועד העובדים לדירקטוריון.

הוועדה, בהשתתפותם של יו"ר דירקטוריון סלקום, מנכ"ל החברה, יו"ר ועד העובדים ודירקטור מן החוץ, תדון בנושאים מרכזיים, באתגרים ובהזדמנויות העומדים בפני החברה.

מהי הנחת רווחה?

הנחת רווחה היא מודל חדשני שנוצר בועד עובדי קבוצת סלקום (ע״י מיה יניב ) לתפעול רווחה לעובדים בסיטואציות שונות של חוסר תקציבי. בכל פעם שנראה את המיתוג ״הנחת רווחה״ אתם תבינו מיד כי מדובר באירוע / נופש / מסיבה שנוצר בתקציב נמוך בהרבה מהמקובל ע״י שימוש באחד או יותר מעקרונות המודל.
לפירוט

אם אני רוצה להעביר את המניות שלי לצד ג'?

לאחר הבשלת ה- RSU ולאחר הבשלת ומימוש האופציות, המניות שבידיך הינן מניות סחירות שוות כסף – נכס שבבעלותך, העברתו לצד ג' אפשרית אבל כרוכה בתשלום מס היות ורואים העברה של מניה שניתנה כהטבה לעובד כחלק משכר שחייב במס בעת מכירתו או בעת העברתו לצד ג'.

מי זכאי לחבילה?

לחבילת האופציות וה-RSU יהיה זכאי כל עובד שעד ליום 31.12.2018 השלים 18 חודשי עבודה לפחות בחברה ואשר במועד הקצאת האופציות וה- RSU מתקיימים יחסי עובד ומעסיק בינו ובין החברה.

מי משלם את דמי הניהול ועמלות המימוש?

ניהול חבילת האופציות וה-RSU אצל הנאמן, כרוך בתשלום דמי ניהול שנתיים ובתשלום עמלה על כל פעולת מימוש (עמלת מימוש).
על פי ההסכמות שלנו עם הנהלת החברה, החברה תישא בתשלום דמי הניהול ועמלת המימוש למשך תקופה של 5 שנים ממועד ההקצאה / מועד סיום יחסי עובד-מעביד, המוקדם מביניהם, שלאחריהן יעבור החשבון לניהול אישי על שם העובד ועל חשבונו. העברת החשבון מהווה פעולת מימוש וכרוכה בתשלום מס.
העמלה היחידה אותה יידרש העובד לשלם היא "עמלת העברה" (18 ₪ לפעולה של מימוש) אותה ישלם כל עובד בעצמו, בהתאם להחלטתו האם לממש את האופציות.